17/03/2021

Ja està disponible a la web del LET un nou Sistema de Suport a la Planificació (SSP) de la infraestructura verda per informar al Pla Director Urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

El Sistema de Suport a la Planificació (LET’s SSP) mostra l’estat socioecològic actual dels espais oberts de l’àrea metropolitana de Barcelona, i permet generar escenaris futurs en canviar tant les cobertes del sòl com el tipus de metabolisme que caracteritzen la infraestructura verda metropolitana. Us presentem una prova pilot en que pots optimitzar els possibles escenaris futurs segons les prioritzacions que li donaries a les polítiques públiques.

En consonància amb els objectius del propi desplegament del Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona (LET), l’elaboració d’aquest Sistema de Suport a la Planificació (SSP-LET) respon a la visió principal de: (i) dotar d’eines per al maneig i la planificació de la infraestructura verda a escala metropolitana; i (ii) promoure la divulgació del coneixement i les perspectives que tractin el territori com a sistema, amb l’objectiu d’arribar tant a tècnics i polítics de l’administració com a la societat en general.

Així doncs, el SSP-LET és un meta-model que opera a partir dels estudis d’anàlisi i prospecció de possibles escenaris considerats en el planejament de la infraestructura verda metropolitana, elaborats per a donar resposta a les necessitats del Pla Director Urbanístic de l’AMB. El model que serveix de base de dades de partida per al SSP és l’Anàlisi Socioecològica Integrada (SIA), que ha estat elaborat pel LET en col·laboració amb el PDU des de 2018 i que continua en desenvolupament. L’objectiu conceptual del SIA és el de definir la contribució que la infraestructura verda fa al conjunt del sistema socioecològic metropolità, a partir de la caracterització de diverses dimensions a escala de paisatge (s’ha adoptat la malla de cel·les 500 x 500 m que utilitza el PDU).

Els objectius específics del SSP-LET són doncs els següents:

  • Mostrar l’estat socioecològic de l’escenari actual, i l’estat probable si es compleix el planejament urbanístic vigent (escenari tendencial), en relació a la contribució de la infraestructura verda arreu del territori metropolità.
  • Divulgar la visió de la infraestructura verda com a sistema complex, on les múltiples contribucions que aquesta pot fer al territori metropolità es troben interrelacionades a través de diverses dimensions que poden suposar sinèrgies i compromisos (trade-offs).
  • Permetre a l’usuari obtenir possibles escenaris optimitzats de planificació de la infraestructura verda metropolitana, segons els criteris definits pel propi usuari
  • Donar a conèixer la tasca del LET com a espai de desenvolupament de nous criteris i mètodes al voltant de la gestió sostenible del territori metropolità.
  • Fer públics els criteris i mètodes desenvolupats (incloent-hi els scripts dels models) per tal de contribuir a la transparència i aplicabilitat del SSP-LET en altres contextos territorials.
  • Contribuir al tractament del territori metropolità com a sistema socioecològic, mitjançant una governança més transversal i democràtica.