SUPORT A LA PLANIFICACIÓ

El Sistema de Suport a la Planificació (LET’s SSP) mostra l’estat socioecològic actual dels espais oberts de l’àrea metropolitana de Barcelona, i permet generar escenaris futurs en canviar tant les cobertes del sòl com el tipus de metabolisme que caracteritzen la infraestructura verda metropolitana. Us presentem una prova pilot en que pots optimitzar els possibles escenaris futurs segons les prioritzacions que li donaries a les polítiques públiques.

Els escenaris futurs s’obtenen a partir d’una Anàlisi Socioecològica Integrada (SIA). Aquest model permet fer una avaluació sistèmica del territori metropolità, on les diferents dimensions de la infraestructura verda (figura 1) interaccionen de forma complexa obtenint com a resultat la identificació de sinèrgies i compromisos.

Figura 1. Model conceptual del SIA.

Les dimensions de la infraestructura verda es concreten en 10 indicadors obtinguts del model SIA (figura 2). Aquests indicadors permeten l’avaluació de polítiques que incideixen en el territori metropolità, i han estat coproduïts amb l’equip tècnic del Pla Director Urbanístic de l’AMB per a donar resposta a les seves necessitats.

El SSP es doncs un meta-model construït a partir del SIA que permet a l’usuari obtenir, en temps real, escenaris futurs de la infraestructura verda metropolitana, segons les prioritats de planejament definides prèviament per l’usuari, en base a les dimensions (figura 1) i els indicadors (figura 2) considerats.

Figura 2. Indicadors de l’Anàlisi Socioecològica Integrada.

En tractar-se d’un meta-model integrat, els resultats obtinguts en els escenaris futurs permeten veure les possibles sinergies i els compromisos en els valors (numèrics i cartogràfics) dels indicadors, i ajustar, si cal, el plantejament dels objectius prèviament declarats per tal d’obtenir nous escenaris optimitzats.

En aquest sentit, l’usuari no només pot veure les conseqüències de diferents polítiques sectorials o transversals sobre el sistema metropolità, sinó també trobar solucions a partir de fixar diferents prioritzacions.

Cofinançat per: