03/09/2021

Marull, J., Padró, R., Cirera, J., Giocoli, A. et al. 2021. “A socioecological integrated analysis of the Barcelona metropolitan agricultural landscapes”. Ecosystem Services.

Resum

Per implementar el Pacte de Política Alimentària Urbana de Milà i alhora millorar els serveis ecosistèmics, l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha encarregat una avaluació socioecològica de l’agricultura metropolitana. S’ha dut a terme una Anàlisi Socioecològica Integrada per incorporar els serveis ecosistèmics com a elements fonamentals del nou Pla Director Urbanístic Metropolità. Aquesta anàlisi consisteix a avaluar el funcionament dels paisatges agrícoles metropolitans centrant-se en diferents dimensions: eficiència sociometabòlica (retorn de la inversió energètica), conservació de la biodiversitat, funcionalitat paisatgística, canvi global, serveis ecosistèmics (suport, regulació, aprovisionament) i cohesió social. Després de comptabilitzar els indicadors per separat, s’han agrupat a través d’una anàlisi de components principals en tres factors: els fluxos socio-metabòlics, la funcionalitat del paisatge i l’eficiència del sistema. Una anàlisi exploratoria de factors ha revelat trade-offs i sinergies entre aquests factors, amb implicacions rellevants per a les polítiques d’usos del sòl. Finalment, una anàlisi de correlació ha avaluat com els indicadors interrelacionen entre si. Els resultats mostren que la millora de sistemes socioecològics complexos, com son les metròpolis, requereix una nova gestió multi-criteri on s’aborden conjuntament les diferents dimensions interrelacionades. Una nova planificació dels usos del sòl orientada a la sostenibilitat combinada amb polítiques agrícoles i ambientals destinades a integrar l’agricultura amb les activitats forestals i ramaderes ajudaria a reduir la dependència de les aportacions energètiques externes no renovables i, indirectament, les emissions de gasos d’efecte hivernacle de les cadenes agroalimentàries.