16/05/2023

Marull, J., Farré, M., Espuña, M. A. et al. 2023. “Com mesurar estructures de xarxes urbanes complexes a gran escala utilitzant bases de dades de satèl·lits de llum nocturna. Aplicació a les regions metropolitanes europees”. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 0 (0)

Aquest article utilitza nous mètodes i dades satel·litàries sobre il·luminació nocturna per avaluar l’estructura de la xarxa urbana de 100 regions metropolitanes europees. El seu objectiu és desenvolupar indicadors per posar a prova la hipòtesi que les xarxes urbanes complexes són econòmicament més eficients i menys dependents del consum d’energia a causa d’una millor organització de la informació. S’utilitzen dades satel·litàries NPP-VIIRS NTL sobre il·luminació nocturna (NTL) i una representació topogràfica de les intensitats NTL per detectar els centres urbans. En base a la distribució de les intensitats de NTL als centres urbans representats com una corba de Lorenz, es desenvolupen dos nous indicadors de monocentricitat i policentricitat per avaluar estructures de xarxes urbanes a gran escala. Els resultats mostren que les xarxes urbanes policèntriques generen més innovació, la qual cosa les permet ser econòmicament més eficients i menys dependents del consum d’energia. Una investigació futura hauria d’estudiar amb més detall la possible relació entre l’estructura de la xarxa urbana i els factors socials, econòmics i ecològics.