“Creació i desplegament del Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2018-2022)

L’any 2018 es va posar en marxa el Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona (LET), amb l’objectiu d’afrontar els reptes i oportunitats dels espais metropolitans i en concret de la metròpoli de Barcelona. El projecte neix per tal d’aportat una visió conceptual i metodològica dels processos socioecològics que tenen lloc al que s’anomena infraestructura verda, en tant que sistema territorial complex. L’objectiu és dotar d’eines per analitzar les interaccions que es donen, o es podrien donar, entre els espais oberts (infraestructura verda) i l’espai construït i esdevenir un agent motriu del canvi en la concepció de la metròpoli des d’una perspectiva socioecològica.

Aquesta visió coincideix amb el canvi de paradigma en la planificació territorial a nivell d’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) cap a una planificació per a la sostenibilitat, que es concreta amb processos com el propi Pla Director Urbanístic (PDU) metropolità. Aquest nou enfocament respon a la necessitat d’adaptar les metròpolis al canvi ambiental global fent una transició socioecològica cap a models territorials que facin front als reptes de la sostenibilitat econòmica, social i ambiental. I això requereix d’una visió sistèmica i multicriterial que s’hauria de concretar en polítiques transversals que superin la parcialitat de les polítiques sectorials tradicionals. Pel tractament del territori com a sistema cal comptabilitzar els fluxos de matèria i energia que es mouen en ambdues direccions, espai obert/espais construït, i estudiar com aquest bescanvi sòcio-metabòlic configura unes determinades estructures d’usos del sòl que s'expressen en paisatges que han de proveir d’uns serveis ecosistèmics vitals per la xarxa de ciutats.

A la vegada, resulta especialment útil entendre com estan afrontant aquests reptes socioecològics la resta de metròpolis, les quals, fruit de la globalització, pateixen processos similars malgrat restriccions específiques degudes a contextos diferents. D’aquesta manera, es podrà comprendre la complexitat i les diferents formes d’afrontar la planificació i la gestió de la infraestructura verda per tal d’identificar aquelles pràctiques que poden contribuir a resoldre problemàtiques que, cada cop més, es donen a escala global. En aquest sentit, un dels reptes és el de conformar una xarxa de relacions entre regions metropolitanes europees i d’altres territoris del món per a l’estudi i la planificació dels territoris metropolitans, al voltant del LET.

Durant aquests tres primers anys, l’objectiu central del LET ha estat el de generar diferents criteris i mètodes (a múltiples escales, dimensions i per a diferents agents) que incorporin aquesta visió integrada del territori i els processos que hi tenen lloc. El projecte d’enguany (2021) pretén consolidar els treballs que s’han dut a terme durant les anualitats de 2018, 2019 i 2020 a través de diverses accions: i) aprofundir en el perfil de transferència del LET; ii) actualitzar conceptual i metodològicament els sistemes d’indicadors desenvolupats; iii) aplicar les eines generades en el planejament territorial; i iii) facilitar la utilització d’aquestes metodologies en diversos contextos i escales, a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Els objectius per 2021 són els següents:

Impulsar un laboratori d’idees de transmissió del coneixement socioecològic de la metròpoli adequant les accions als múltiples agents socials rellevants en la matèria (tècnics de l’administració, agents polítics, sector acadèmic, estudiants i sector privat).

Completar i millorar el catàleg de bases de dades metropolitanes disponibles del repositori cartogràfic del LET (LET-SIG) i dotar-lo de noves eines per a l’anàlisi i visualització d’aquesta informació.

Actualitzar i millorar el sistema d’indicadors socioecològics de l’estat de la metròpoli a partir dels models metabòlic-territorials generats (LET-SSP) i fer un sistema d’indicadors de seguiment anual de les dinàmiques socioecològiques metropolitanes.

Adaptar i aplicar la metodologia metabòlic-territorial generada en el LET a altres contextos metropolitans com a base per a conèixer estratègies adaptatives a models econòmics més sostenibles.