“Model econòmic-ecològic de les xarxes de ciutats. Aplicació a l’àmbit metropolità”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2018-2022)

Les ciutats són motors essencials del progrés, ja que concentren la major part de l'activitat econòmica nacional, el comerç i el transport, a més de mantenir relacions crucials amb zones rurals i altres ciutats. El procés d'urbanització s'ha associat històricament amb transformacions econòmiques i socials rellevants, que han portat a una mobilitat geogràfica més intensa, major benestar i esperança de vida, així com a importants canvis a nivell socioambiental. La creació de xarxes de ciutats es fonamenta en una major eficiència energètica i de la xarxa de transport, el que incrementa l’aparició de dinàmiques socioeconòmiques que, al seu torn, incideixen en processos ecològics i afecten el canvi global. El paradigma de les xarxes de ciutats suggereix implícitament d’estendre l’objecte d’anàlisi més enllà de les ciutats, abastant les respectives àrees metropolitanes, regions i, fins i tot, megaregions. El disseny de polítiques públiques que contribueixin a aconseguir resultats positius en termes d’eficiència econòmica, cohesió social i qualitat ambiental, requereix comprendre les complexes interrelacions entre les variables que caracteritzen el sistema urbà a diferents escales d’anàlisi. En aquest sentit, l’estudi consisteix en oferir noves bases de dades, indicadors i models sobre les dinàmiques territorials de les xarxes de ciutats, el que resulta essencial per elaborar polítiques que permetin un progrés sostenible.

Per una part, l’Àrea d’Economia Regional i Urbana de l’IERMB va desenvolupar el projecte 3.1.1.a “Creixement Inclusiu Urbà. Caracterització productiva i espacial de les regions metropolitanes europees. Vigència del model industrial i policèntric” amb l’objecte de fer una caracterització comparativa de les estructures urbanes en les principals regions metropolitanes europees per tal d’identificar diferents patrons d’aglomeració espacial. Per portar a terme aquesta anàlisi es van utilitzar una sèrie de bases de dades espacials, algunes molt recents (Joint Research Centre, Eurostat), que a partir d’informació oficial i satel·litària (NOAA) permeten fer el seguiment de la distribució de la població, de la superfície construïda i altres variables. Aquestes dades poden ser combinades amb altra informació sobre l’activitat econòmica, l’especialització i la diversitat productiva, de manera que es poden identificar diferents patrons de localització de la població i l’activitat al territori.

Per altra part, l’Àrea d’Ecologia i territori de l’IERMB va desenvolupar el projecte 6.2.1 “Space-time Dynamics of Urban Systems from Satellite Images of Night Lighting. Economic Scenarios for European Metropolitan Regions” amb l’objecte de fer el desenvolupament matemàtic d’un autòmat cel·lular no estàndard per a simular la dinàmica espacio-temporal de sistemes urbans basada en l’anàlisi d’imatges satel·litàries (NOAA) i la seva aplicació a dotze regions metropolitanes europees (European Commission), segons diversos escenaris de creixement econòmic (tendencial, regressiu i expansiu). Aquest mateix any 2019 també es va publicar l’article “Modelling urban networks sustainable progress” a la revista Land Use Policy on es presenta un model matemàtic de progrés sostenible basat en una anàlisi factorial de dades satel·litàries (NOAA) i estadístiques (Eurostat) que s’aplica a les regions (NUTS 3) i megaregions europees.

L’any 2020 es va iniciar un projecte, a nivell de prova pilot, per a fer sinèrgia entre les dues línies de recerca que s’estan desenvolupant l’Àrea d’Economia Regional i Urbana i l’Àrea d’Ecologia i Territori de l’IERMB, amb l’objecte de treballar conjuntament en el desenvolupament d’un model de progrés sostenible de la xarxa de ciutats i la seva aplicació a les principals regions metropolitanes d’Europa, aprofitant les noves dades satel·litàries aportades pel NOAA (NASA, USA) i les noves dades de regions metropolitanes europees aportades per Eurostat i el Joint Research Centre de la Unió Europea. L’any 2021 es vol donar continuïtat a aquesta prometedora línia de recerca conjunta, aprofundint en el desenvolupament del model, procedir a la seva calibració i validació en una selecció de les principals regions metropolitanes d’Europa, i realitzar un estudi comparatiu focalitzat a la regió metropolitana de Barcelona.

Objectius:

L’objectiu principal de l’estudi és desenvolupar, calibrar i validar una eina d’anàlisi robusta que sigui d’utilitat en el disseny de polítiques públiques metropolitanes i regionals, a partir d’un model de progrés sostenible de les xarxes de ciutats basat en noves dades satel·litàries i estadístiques. Els objectius específics són: 1. Avaluar indicadors de progrés sostenible (més enllà del PIB), focalitzant-nos en aquells que siguin aplicables a xarxes de ciutats i especialment a la regió metropolitana de Barcelona; 2. Introduir noves bases de dades a nivell de regió metropolitana per a ser utilitzades en anàlisis economètriques i en un model matemàtic de progrés sostenible; 3. Validar un model matemàtic d’autòmat cel·lular no estàndard per a simular la dinàmica espacio-temporal de sistemes urbans, basat en noves imatges satel·litàries més precises actualment disponibles; 4. Dur a terme anàlisis economètriques per entendre les dinàmiques i relacions subjacents entre les dimensions social, econòmica, ambiental i territorial, des del paradigma de les xarxes de ciutats i del desenvolupament inclusiu; 5. Validar un model de progrés sostenible del sistema urbà, amb base estadística (eficiència energètica, ocupació, benestar, coneixement); 6. Definir els factors estratègics per a un model de progrés sostenible en escenaris de canvi climàtic i crisi sanitària, a escala metropolitana i regional.