MA4SURE “Mediterranean Agroecosystems for Sustainability and Resilience under Climate Change”. Finançat per PRIMA, Comisió Europea H2020. (2021-2024)

L’objectiu general del projecte MA4SURE és caracteritzar sistemes amb pràctiques agroforestals i amb agricultura mixta que siguin sostenibles, rendibles, resistents i adaptables al canvi climàtic. Apart del LET, hi participen centres de recerca i empreses d’Egipte, Eslovènia, Espanya, França i Itàlia. La sequera i la calor són les principals tensions abiòtiques que redueixen la productivitat dels cultius i posen en perill la seguretat alimentària a la Mediterrània en el context dels impactes creixents del canvi climàtic. Les pràctiques agroforestals (AF) contribueixen a millorar la resiliència mitjançant la conservació de la biodiversitat i la diversitat dels mitjans de subsistència, aportant també beneficis econòmics. L’agricultura mixta (MF) pot reduir les aportacions químiques i proporcionar més serveis ecosistèmics. Els sistemes AF/MF combinats augmenten la complexitat dels agroecosistemes, el que requereix conceptes de gestió innovadors.

Els sistemes AF/MF són més resistents que la majoria dels modes de producció agrícola predominants. Combinant plantes perennes llenyoses amb farratge i cultius alimentaris, les zones àrides i semiàrides poden produir aliments per al consum humà, farratge per al bestiar i contribuir a les necessitats energètiques de les llars. Per tant, les tecnologies AF/MF són importants per controlar la desertificació i millorar els sistemes de producció de secà i són una eina important per mitigar el canvi climàtic.

El nostre enfocament multidisciplinari i multiactor inclou la participació des de l’inici com a socis del projecte dels grups d’interès i dels usuaris finals en el desenvolupament del concepte, els mètodes i el marc del projecte. Combinem el marc conceptual AF/MF de la FAO amb l’avaluació socioeconòmica. Les associacions multisectorials previstes permeten abordar l’avaluació biofísica del sistema de cultiu multiespècie, el servei i els beneficis prestats a la societat i l’avaluació econòmica final d’aquests sistemes.

https://iermb.uab.cat/ma4sure/