“Desenvolupament d’un sistema de suport a la planificació (SSP-LET) com a eina de transferència i participació en els processos de decisió”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2020-2022)

A mesura que es va deixant enrere la visió parcel·lària del territori i la seva transposició administrativa a través de les polítiques sectorials, augmenta la complexitat a l’hora de prendre decisions públiques i es requereixen noves eines per afrontar el repte de tenir en compte les múltiples dimensions, escales i agents que es veuen afectats quan es planifiquen canvis en la metròpoli, entesa com a sistema socioecològic.

En el cas de la interacció entre societat i naturalesa, a on les conseqüències de les accions impliquen tant dimensions socials com ecològiques, conformant el què s’anomenen sistemes socioecològics, existeixen encara poques eines que ajudin a la presa de decisions. És per això que els sistemes de suport a la decisió, i en especial des de l’àmbit socioecològic de la planificació territorial el que s’anomena Sistemes de Suport a la Planificació (SSP), poden esdevenir eines útils per a resoldre problemes complexos i millorar la presa de decisions.

Dins de la gestió i planificació territorial, l’enfocament conceptual d’infraestructura verda que s’utilitza per a referir-se al conjunt d’espais oberts com a sistema socioecològic complex, permet entendre com diferents projectes de planificació afecten no només a als usos del sol que resulten sinó sobretot a la funcionalitat i sostenibilitat del sistema. A més a més, aquesta concepció dels espais oberts com a estructura que estableix una relació dialèctica amb l’espai construït així com amb altres sistemes socioecològics, implica reconèixer la importància d’aquests processos en el benestar de les persones.

L’any 2019 es va signar un conveni marc amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) per al desplegament del LET com eina de desenvolupament metropolità i regional mitjançant la seva integració en la Xarxa UAB Open Labs, que va permetre començar la construcció d’un SSP vinculat al LET (SSP-LET). D’aquesta manera el LET vol esdevenir un espai d'experimentació, innovació i demostració per a les noves tecnologies i metodologies, dins el campus i el territori metropolità de Barcelona. Durant 2019 i 2020 s’ha desenvolupat un SSP experimental que permet identificar escenaris potencials de maximització de la contribució de la infraestructura verda al sistema metropolità (http://atlantis.uab.cat/visor_let/indicadors.html).

L’objectiu per l’any 2021 és consolidar una plataforma d’integració de diversos models metabòlic-territorials a múltiples nivells (regional, de paisatge i local) tenint en compte les especificitats i necessitats de cada escala i dimensió d’anàlisi, generant una plataforma online amigable i comprensible que pugui facilitar la participació de la ciutadania i la presa de decisions. Els destinataris del SSP-LET són tant els diferents actors que operen en el territori metropolità, en especial tècnics i polítics a diversos nivells de planejament (des d’administracions supramunicipals a escala local), científics i estudiants, empreses i ciutadania interessada en participar en debats, plans i programes que afecten el seu territori.

Objectiu:

L’objectiu principal d’aquest projecte és consolidar una caixa d’eines operativa del Sistema de Suport a la Planificació del LET (LET’s SSP) per tal de facilitar els processos de decisió en la planificació territorial de la infraestructura verda metropolitana i aprofundir la transferència dels models per tal de fer amigable el seu ús per part dels ens decisors del territori.