“Bases per al desplegament d’un Observatori Metropolità de la Biodiversitat”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2020-2021)

Les àrees metropolitanes del Mediterrani estan cridades a jugar un paper clau en la conservació de la biodiversitat europea. D’una banda, la conca mediterrània és considerada un hot spot mundial de biodiversitat per la seva concentració d’espècies i comunitats d’interès per a la conservació. D’una altra, cada cop hi ha més consciència de la importància de conservar la biodiversitat a les ciutats i llurs àrees metropolitanes per tal d’assegurar el seu desenvolupament sostenible i l’accés de la població a uns béns i serveis ecosistèmics que només aquella proporciona.

La planificació de la infraestructura verda metropolitana ha esdevingut clau en els darrers anys per a assegurar el manteniment de la biodiversitat i la provisió de serveis ecosistèmics en entorns tan densament poblats. Aquesta necessitat queda recollida, entre d’altres, en  la comunicació de la Comissió Europea Infraestructura Verda –Millora del Capital Natural d’Europa (COM/2013/0249 final), aprovada pel Parlament Europeu el 2013, i en la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas recollida a la Llei 33/2015, de 21 de setembre.

En el cas de l’AMB, el Pla Director Urbanístic (PDU) en curs de redacció recull aquesta necessitat de repensar els espais oberts (forestals, agrícoles, parcs) per tal de valorar la seva capacitat de conservat la biodiversitat i de proveir serveis de cultura i lleure, de regulació ambiental i d'aprovisionament. Això ha de permetre articular la Infraestructura Verda Metropolitana a través d’un sistema d’espais que reforci les funcions ecosistèmiques del territori i el seu ús per part de la ciutadania.

Tanmateix, un dels problemes amb els que es troba la planificació d’aquesta xarxa d’espais lliures metropolitans és la manca d’informació precisa sobre l’estat i el valor de la seva biodiversitat. Bona part de la informació disponible per a l’AMB no està actualitzada, no compta amb una cartografia associada o bé aquesta no és prou homogènia per a una anàlisi adequada del territori. És evident que això esdevé un problema per a la planificació i la gestió d’un territoris tant pressionat com el de l’AMB.

Així doncs, la informació sobre la biodiversitat a l’AMB és força desigual tant per territoris com per als diversos components de la mateixa. Les dades oficials es concentren als diversos espais protegits (Parcs de la Diputació, Parc del Collserola, Espais Naturals del Delta del Llobregat) i han estat generades o encarregades pels seus equips tècnics, però fins i tot aquí es detecta una manca d’informació cartogràfica detallada i recent. És especialment notable la manca d’informació precisa sobre les espècies més vulnerables i les que constitueixen una amenaça per a la biodiversitat nadiua. De fet, la informació més recent i detallada es concentra sovint en plataformes d’associacions naturalistes diverses com l’ICO, Ornitho i el CBMS. També cal destacar el paper cada cop més important de plataformes de ciència ciutadana en la provisió de dades de biodiversitat, com il·lustra el nombre creixent de projectes de Natusfera i la recent experiència d’un observatori de papallones de la Xarxa Metropolitana de Parcs (http://mbms.creaf.cat/), que seria l’embrió d’aquest observatori metropolità de biodiversitat.

És evident que l’AMB necessita que tota aquesta informació cartogràfica sigui disponible en una plataforma i un format comuns per al seu ús per part dels gestors, alhora que cal establir una estratègia per a la identificació de les principals mancances i per a l’actualització regular de les dades i els mapes. En conseqüència, proposem el desplegament d’un observatori metropolità de la biodiversitat per a donar resposta a aquesta necessitat.

L’any 2020 es va fer un estudi sobre les bases per a l'observació i seguiment de la biodiversitat metropolitana, que incloïa treball previ d’anàlisi de la situació pel que fa a la informació disponible, el seu estat i les seves fonts. Aquest segon any, es proposa el desplegament de l’observatori com a eina fonamental del Laboratori Metropolità d’Ecologia i Territori de Barcelona (LET), amb l’objecte d’esdevenir un espai de referència en biodiversitat metropolitana, oferint un reservori d’informació per a la divulgació a la ciutadania, l’anàlisi científic-tècnic de dades i l’elaboració d’un informe anual sobre la biodiversitat a l’AMB d’utilitat pel planejament urbanístic i territorial.

Objectiu:

L’objectiu principal d’aquest projecte és el de desplegar un observatori metropolità de la biodiversitat, amb l’objecte d’esdevenir un espai de referència en aquesta temàtica, oferint un reservori d’informació territorialitzada d’utilitat per a la divulgació a la ciutadania, l’anàlisi acadèmic i el planejament urbanístic i territorial de l’AMB.