“Aproximació paramètrica al mosaic territorial de la regió metropolitana de Barcelona. Aplicació en el planejament territorial i l’avaluació ambiental estratègica”. Finançat per la Comissió d’Ordenació Territorial Metropolitana i la Ponència Tècnica del Pla Territorial Metropolità, Generalitat de Catalunya (2005).