“Anàlisi dels boscos urbans per promoure la biodiversitat i els serveis ecosistèmics dels parcs metropolitans”. Finançat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (2022)

Un dels elements de la infraestructura verda metropolitana més proper als ciutadans i alhora més desconegut pel que fa a la conservació de la biodiversitat i a la provisió de serveis d’aquest territori és la seva xarxa de parcs metropolitans, amb un total de 52 parcs repartits en 33 municipis, que sumen gairebé 300 ha.
Bona part d’aquests parcs acullen boscos de mida, estructura, composició i orígens molt diferents. Si bé fa uns quants anys que els parcs compten amb plataformes on es recullen les dades sobre la seva biodiversitat (per exemple: https://visorfauna.amb.cat/viewer/amb), l’estat d’aquestes masses forestals, la biodiversitat que acullen i la seva contribució a la provisió de serveis ecosistèmics i la salut i el benestar de la població són especialment desconeguts, si bé recentment s’ha avaluat la contribució dels parcs metropolitans de l’AMB en la provisió d’alguns d’aquests serveis (Velasco et al. 2021) i la salut i el benestar de la població (Serrano et al. 2021). Això és degut, en bona part, a la seva mida relativament petita en comparació amb la resta de la infraestructura verda metropolitana, la poca resolució espacial i temporal de la informació disponible, i la recent preocupació per aquests temes en el context de l’emergència climàtica i la pandèmia ocasionada per la COVID-19.

Aquest projecte pretén contribuir al coneixement de l’estat ecològic i la provisió de serveis ecosistèmics dels boscos inclosos als parcs metropolitans, per tal de proposar mesures de gestió que permetin la seva resiliència i la promoció i conservació de la biodiversitat, el seu ús com a proveïdors de funcions i serveis ecològics, i en el desenvolupament d’activitats de conscienciació i educació ambientals. Aquest objectiu general es desglossa en els següents:

1. Avaluar l’estructura i la biodiversitat de les àrees forestals dels parcs metropolitans mitjançant la recopilació d’informació prèvia i la realització de prospeccions específiques.

2. Avaluar la contribució d’aquestes masses forestals a la provisió de serveis ecosistèmics i de benestar a la població considerant el seu context socioambiental.

3. Actualitzar la informació cartogràfica disponible per calcular aquests indicadors en els parcs seleccionats.

4. Proposar mesures per la gestió d’aquests boscos encaminades a la millora de la seva estructura per assegurar la seva resiliència i a la promoció i conservació de la seva biodiversitat.

5. Proposar accions d’educació i conscienciació ambientals en aquests boscos.

L’any 2022 s’espera aconseguir, per a una selecció d’àrees forestals d’una vintena de parcs metropolitans: una avaluació de la seva contribució a la conservació de la biodiversitat, el càlcul d’indicadors de serveis ecosistèmics i benestar que aporten a la societat i, en base als resultats anteriors, l’elaboració d’una proposta de mesures de gestió. Tot això quedarà integrat en un Informe que es lliurarà a l’acabar el treball.