POLÍTICA DE PRIVACITAT DE LET

 1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

LET és el responsable del tractament de les dades recollides a través dels llocs web dels quals és titular, https://let.institutmetropoli.cat/ca/, relatius al desenvolupament de les seves competències, serveis i funcions, així com de la resta de tractaments inclosos en les activitats de tractament del REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT.

Adreça Postal. Campus de Bellaterra- Plaça del Coneixement, edifici MRA, p. 2-8193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès). Telèfon. 93 586 88 80. Correu electrònic. info@institutmetropoli.cat.

 

 1. DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Dades de contacte. Telèfon. 687907536. Correu electrònic: juancarlos.migoya@uab.cat.

 

 1. INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

LET , com a responsable del tractament de dades personals, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques respecte a les seves dades personals, objecte de tractament, d’acord amb els requeriments del Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals.

LET realitza tractaments dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb bases jurídiques que permeten la licitud dels tractaments en compliment del RGPD i de la LOPDGDD i ha adoptat les mesures de seguretat tècniques i organitzatives, apropiades als riscos avaluats i identificats objectivament per als drets i llibertats de les persones interessades, als quals podrien donar lloc les dades tractades i els tractaments realitzats per LET.

 

LET  aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant a les persones interessades la informació sobre els tractaments requerida pel RGPD i per la LOPDGDD, de manera concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre; alhora, facilita l’exercici de drets per mitjà de formularis disponibles a l’abast de les persones interessades.

Bústia Ètica Electrònica

 

 1. REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT

LET gestiona i manté un registre de les següents activitats de tractament efectuades sota la seva responsabilitat:

 

1 GESTIÓ DE RECURSOS HUMANS 14 INSTITUT INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
2 SELECCIÓ DE PERSONAL 15 OBSERVATORI METROPOLITÀ DE L’HABITATGE
3 PROTOCOL I COMUNICACIÓ (AGENDA INSTITUCIONAL) 16 CONTRACTES ADMINISTRATIUS
4 ACTES I ESDEVENIMENTS 17 CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
5 ACTUACIONS ESTADÍSTIQUES OFICIALS 18 BEQUES I SUBVENCIONS
6 ENQUESTES 19 REGISTRE D’INTERESSOS I BENS PATRIMONIALS
7 ESTUDIS I RECERCA 20 SISTEMA DE CÀMERES DE VIDEOVIGILANCIA
8 GESTIÓ PRESSUPOSTARIA I ECONÒMICA 21 ATENCIÓ DE DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES
9 REGISTRE D’ENTRADA I SORTIDA DE DOCUMENTS 22 ACCÉS A LA INFORMACIÓ PUBLICA

 

10 FORMACIÓ, CURSOS I JORNADES 23 CONSULTES, QUEIXES I SUGGERIMENTS
11 COMUNICACIÓ / INFORMACIÓ DIVULGATIVA 24 GESTIÓ DE BRETXES DE SEGURETAT
12 ESPAI DE DEBAT 25 SISTEMA INTERN D’ALERTES
13 PROJECTES

 

 1. FINALITAT DEL TRACTAMENT

5.1. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DELS USUARIS DELS LLOCS WEB

Les dades personals dels usuaris dels llocs web, https://let.institutmetropoli.cat/ca/, es tractaran per a les següents finalitats:

A. Atendre les sol·licituds d’informació i/o consultes efectuades pels usuaris web, a través dels formularis de contacte.

B. Mantenir informat als usuaris, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els serveis prestats per LET.

 

 

5.2. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS DE PERSONES INTERESSADES RELACIONADES AMB SERVEIS I ACTIVITATS DEL LET.

Les finalitats del tractament del conjunt d’activitats de tractament de LET, derivades de les seves competències, serveis i funcions estan contingudes en el REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT.

 

 1. BASE JURÍDICA DE LEGITIMACIÓ DELS TRACTAMENTS DE DADES PERSONALS

D’acord, amb l’article 6.1. del Reglament General de Protecció de Dades, LET tracta les dades personals sobre la base d’alguna de les següents bases jurídiques, tal i com consta en el REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT:

a) L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

b) El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals.

c) El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament

e) El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic

 

 1. DESTINATARIS DE LOS DADES PERSONALS

Les dades personals tractades per LET podran cedir-se a tercers, en els casos determinats, amb la identificació del cessionari de les dades, per a cada activitat de tractament, com consta en el REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT.

 

 1. EXERCICI DE DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES

8.1. DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

A. Dret d’accés. Dret de les persones interessades a saber si el responsable del tractament tracta dades personals seves i, si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a obtenir la informació següent:

 • La finalitat del tractament, les categories de dades personals que es tracten i els destinataris o les categories de destinataris als quals s’han comunicat o es comunicaran les dades.
 • El termini previst de conservació de les dades personals o els criteris utilitzats per determinar-lo.
 • El dret a sol·licitar al responsable del tractament la rectificació o la supressió de les dades, la limitació del tractament o el dret a oposar-s’hi.
 • El dret a presentar una reclamació davant d’una autoritat de control.
 • L’origen de les dades, quan no s’han obtingut de l’interessat.
 • L’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, la lògica aplicada i les conseqüències d’aquest tractament.
 • En cas de transferències internacionals de dades, les garanties adequades que s’ofereixen.

 

B. Dret de rectificació. Dret de les persones interessades a rectificar les seves dades personals inexactes i que es completin les que siguin incompletes.

El responsable ha de comunicar la rectificació a cadascun dels destinataris als quals ha comunicat prèviament les dades, tret que sigui impossible o exigeixi esforços desproporcionats.

 

C. Dret de supressió. Dret de les persones interessades a obtenir la supressió de les seves dades personals, quan:

 • Les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir.
 • Es revoca el consentiment en el qual es basava el tractament.
 • L’interessat s’oposa al tractament.
 • Les dades s’han tractat il·lícitament.
 • Les dades s’han de suprimir per complir una obligació legal.

 

D. Dret d’oposició. Dret de les persones interessades a oposar-se al tractament de les seves dades personals, quan:

 • El tractament es basa en l’interès públic o l’exercici de poders públics conferits al responsable, o en l’interès legítim perseguit pel responsable del tractament o per un tercer. En aquest cas, l’oposició s’ha de fonamentar en motius relacionats amb la seva situació personal.
 • El responsable del tractament les ha de deixar de tractar, tret que el responsable acrediti un interès legítim que prevalgui sobre el de l’interessat o sigui necessari per exercir o defensar reclamacions.
 • El tractament té per objecte el màrqueting directe, inclosa l’elaboració de perfils relacionats amb aquest màrqueting.
 • El tractament té finalitats estadístiques o de recerca científica o històrica i s’invoca un motiu relacionat amb la seva situació personal.

 

E. Dret a la limitació del tractament. Dret de les persones interessades a que es marquin les seves dades de caràcter personal conservades, amb la finalitat de limitar-ne el tractament en el futur. La limitació del tractament implica que, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixin de tractar.

La limitació es pot sol·licitar quan:

 • La persona interessada ha exercit els drets de rectificació o oposició i mentre el responsable determina si escau atendre la sol·licitud.
 • El tractament és il·lícit, fet que determinaria l’esborrat de les dades, però l’interessat s’oposa a la supressió.
 • Les dades ja no són necessàries per al tractament, fet que determinaria l’esborrat de les dades, però l’interessat s’oposa a la supressió perquè les necessita per formular, exercir o defensar reclamacions.

 

F. Dret a la portabilitat de les dades (si s’escau)

L’interessat té dret a rebre les seves dades personals que ha facilitat a un responsable del tractament en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:

 • El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.
 • El tractament es fa per mitjans automatitzats.

D’altra banda, aquest dret no es pot exercir quan el tractament es fonamenta en el compliment d’una missió d’interès públic o inherent a l’exercici del poder públic.

 

8.2. COM EXERCIR ELS DRETS DE PROTECCIÓ DE DADES

Les persones interessades poden exercir davant LET els seus drets d’accés; rectificació; supressió; limitació del tractament; portabilitat de les dades, si s’escau; oposició i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils.

De la mateixa manera, en els tractaments de les dades, la legitimació de les quals es basi en el consentiment atorgat per la persona interessada, aquesta té el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l’exercici de tals drets, les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud presencialment a l’INSTITUT METROPOLI Campus de Bellaterra- Plaça del Coneixement, edifici MRA, p. 2-8193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), o a la seu electrònica de l’INSTITUT   https://www.institutmetropoli.cat/ca/seu-electronica/instancia-generica/. En tot cas, les persones interessades tenen dret, sempre que ho considerin oportú, a presentar una reclamació davant l’APDCAT https://apdcat.gencat.cat/ca/inici.

 

 1. CONSERVACIÓ DE LES DADES

LET conserva les dades personals que tracta en servidors de l’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU.

Les dades personals es mantenen de manera que es permeti la identificació dels interessats durant no més temps del necessari per als  fins del tractament de les dades personals; les dades personals podran conservar-se durant períodes més llargs sempre que es tractin exclusivament amb finalitats d’arxiu en interès públic, fins de recerca científica o històrica o fins estadístics.

 

En particular, els terminis de supressió de les dades consten determinats en cada activitat de tractament sota responsabilitat de LET , incloses en el REGISTRE D’ACTIVITATS DE TRACTAMENT.

 

Específicament, les dades personals tractades per un sistema de control d’accés o de càmeres de videovigilància, es conservaran durant un termini màxim d’un mes des de la seva captació.

 

 1. PROCEDENCIA DE LES DADES PERSONALS

Les dades personals objecte de tractament per LET, en compliment d’una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, en compliment d’una obligació legal, en execució d’un contracte o mitjançant la prestació del consentiment per les persones interessades, procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants.

 

En el cas que les dades no procedeixin directament de les persones interessades, per exemple, si procedeixen altres administracions públiques, es donarà compliment en l’article 14 del RGPD, facilitant a l’interessat la informació addicional requerida quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, que inclou específicament l’obligació d’informar sobre l’origen de les dades i sobre les categories de dades personals objecte de tractament.