12/04/2021

El LET lidera el projecte internacional MA4SURE sobre ecosistemes agrícoles mediterranis sostenibles i resilients al canvi climàtic. El projecte MA4SURE compte amb la participació de centres de recerca i empreses d’Egipte, Eslovènia, Espanya, França i Itàlia.

La sequera i la calor són les principals causes de reducció de la productivitat dels cultius i posen en perill la seguretat alimentària a la Mediterrània, en el context dels impactes creixents del Canvi Climàtic. En aquest escenari, el projecte MA4SURE “Mediterranean Agroecosystems for Sustainability and Resilience under Climate Change”, té com a objectiu definir i caracteritzar els sistemes agroforestals i d’agricultura mixta sostenibles, rendibles, resistents i adaptables al Canvi Climàtic.
El treball se centrarà en l’estudi dels sistemes agroforestals i d’agricultura mixta, que són més resistents que la majoria dels modes de producció agrícola predominants. L’agricultura mixta és un tipus d’agricultura que implica tant el cultiu de diferents conreus com la cria de bestiar. La pràctica agroforestal, per la seva banda, és un tipus de gestió dels usos del sòl en el qual es conreen arbres o arbustos juntament amb cultius o pastures. Els dos sistemes han conformat tradicionalment els paisatges bio-culturals en mosaic de la mediterrània i concretament a la regió metropolitana de Barcelona. En aquesta línia, l’estudi parteix de la base que combinant plantes perennes llenyoses amb farratge i cultius alimentaris, les zones àrides i semiàrides poden produir aliments per al consum humà, farratge per al bestiar i contribuir a les necessitats energètiques de les llars. Per tant, les tecnologies agroforestals i d’agricultura mixta són importants per controlar la desertificació i millorar els sistemes de producció de secà i són una eina important per mitigar el Canvi Climàtic.Oferir solucions i promoure polítiques per millorar els ecosistemes agrícoles. Els objectius específics del projecte competitiu de recerca internacional PRIMA, anomenat MA4SURE són:
1) avaluar la viabilitat i la replicabilitat de sistemes agroforestals i d’agricultura mixta eficients i resistents que siguin intel·ligents per fer front al Canvi Climàtic
2) examinar escenaris capaços de donar suport a la productivitat de les collites i les plantes llenyoses alhora que es milloren la qualitat del sòl, les cadenes de valor i les infraestructures verdes com a proveïdors de serveis ecosistèmics
3) oferir solucions efectives per garantir el màxim nivell de rendiment i difusió dels sistemes agroforestals i d’agricultura mixta, a escala agrícola i paisatgística en els escenaris de Canvi Climàtic actuals i futurs
4) proporcionar i millorar els serveis ecosistèmics mitjançant gestions integrades de sòl i bestiar que contribueixen a la mitigació i adaptació del Canvi Climàtic
5) desenvolupar noves sinergies entre les unitats de producció agrícola per evitar residus, disminuir el consum excessiu d’aigua i la contaminació i compensar les emissions de gasos d’efecte hivernacle
6) promoure un enfocament inclusiu socioeconòmic per a sistemes agroforestals i d’agricultura mixta que permeti garantir beneficis socials i econòmics
7) enfortir la capacitat dels responsables de formular polítiques a llarg termini per restaurar i millorar els agroecosistemes.
Enfocament multidisciplinari i transversal
L’enfocament multidisciplinari i multiactor inclou la participació, des de l’inici, com a socis del projecte, dels grups d’interès i dels usuaris finals en el desenvolupament del concepte, els mètodes i el marc del projecte. Es combina el marc conceptual amb l’avaluació socioeconòmica. Les associacions multisectorials previstes permeten abordar l’avaluació biofísica del sistema de cultiu multiespècie, el servei i els beneficis prestats a la societat i l’avaluació econòmica final d’aquests sistemes.El projecte “Mediterranean Agroecosystems for Sustainability and Resilience under Climate Change”, està liderat per L’IERMB i comptarà amb la participació de centres de recerca i empreses d’Egipte, Eslovènia, Espanya, França i Itàlia.