07/08/2020

Avaluació de la sostenibilitat dels escenaris d’ús del sòl mitjançant l’Anàlisi Socioecològica Integrada (SIA) de la infraestructura verda metropolitana de Barcelona

Nou article publicat del LET a la revista internacional Landscape and Urban Planning. Aquesta investigació pretén contribuir als reptes de la planificació de la sostenibilitat proposant una Anàlisi Socioecològica Integrada (SIA en anglès) per donar suport al Pla Director Urbanístic que està actualment sent redactat per part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’objectiu del pla és conciliar el desenvolupament urbà amb el rendiment dels espais oberts circumdants. En el treball s’avalua l’impacte en el funcionament socioecològic de la infraestructura verda que tindrien quatre escenaris diferents de cobertes del sòl (actual, tendencial, alternatiu i potencial) i dos tipus de maneig agrícola (convencional i una transició cap a l’agricultura ecològica).

Els resultats suggereixen que tot i que hi ha millores significatives en l’aprovisionament de llocs de treball i els tancaments de cicles dels nutrients (economia circular), l’agricultura ecològica certificada no és suficient per superar algunes tendències de sistemes agraris industrialitzats com la baixa eficiència energètica o les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Els resultats també mostren un efecte creuat entre el metabolisme social i l’ecologia del paisatge, on els canvis en la forma de maneig (convencional o ecològic) afectarien el funcionament del paisatge, mentre que els canvis en les cobertes del sòl afecten especialment l’ús dels recursos. Calen doncs canvis més profunds en la planificació per avançar cap a una Planificació per la Sostenibilitat que tingui en compte no només les cobertes, com s’ha fet tradicionalment, sinó també els fluxos metabòlics per promoure transicions agroecològiques cap a infraestructures verdes més sostenibles. El model SIA és un important pas conceptual i metodològic que facilita la transició cap a polítiques d’ús sostenible del sòl. Consulta l’article científic.